Finland

Finland förklarade sig den 6 december 1917 som självständig stat.

Krig

Som självständing stat har Finland genomlidit fyra krig.

Frihetskriget

Vinterkriget

Fortsättningskriget

Lapplandskriget

I svensk historieskrivning brukar detta krig inräknas i fortsättningskriget.

Frihetskriget

Svenska brigaden

Litteratur:

 • Karlsson, Staffan: Svenska brigaden 1918, MPT Nr. 51/2002
 • Bodin, Richard: The Swedish Brigade 1918, MPT Nr. 59/2006

Åland


På Åland fanns då ca 2000 man ryska trupper, vars disciplin var dålig och i upplösning.
Överdrivna larmrapporter om övergrepp på en värnlös åländsk befolkning, samt om blodbad i Mariehamn, fick till följd att den svensk regeringen beslöt sig för att ingripa med en räddningsaktion.

En expedition utrustades bestående av Stockholmsisbrytaren I och ångaren Runeberg.
Örlogsflagg skulle föras och expeditionen eskorterades av HM pansarskeppet Thor.
Händelseutvecklingen ledde till att insatsen måste trappas upp, regeringen beslöt sända ett detachement ur armén till Åland. Den 5 mars komplicerades situationen av att en tysk eskader anlände. Den svenska insatsen bidrog sannolikt till att förhindra ett inbördeskrig på Åland och 2785 flyktingar och andra kunde evakueras.

Åländska demoleringsdetachementet

MU 1 användes första gången av Ålandsdetachementet.

Enligt Ålandsservitutet i fredstraktaten från Paris efter Krimkriget fick inte Åland befästas.
Under det första världskriget hade Ryssland uppfört fasta befästningar på Åland.
I Brest-Litowskfreden 1918 stadgades det att dessa befästningar skulle avlägsnas.

En överenskommelse om detta skede i december 1918 mellan den finska , svenska och tyska regeringen.
1919 uppsattes ett detachement vid KA1 för detta arbete.

Mer att läsa:

 • Hohndorf, Harry: Post till åländska demoleringsdetachementet, MPT Nr. 20/1986
 • Hohndorf, Harry: Åländska demoleringsdetachementet 1919, MPT Nr. 33/1993
 • Bodin, Richard: The Swedish Demolition Detachement 1919, MPT Nr. 59/2006
Efterstämplade kvitton å tjänstefrankotecken
Efterstämplat kvitto för Ålandsdetachementet.

Läs mera i MPT Nr. 59:
R. Bodin
The Swedish Navy and Army Detachment at Åland 1918 &
The Swedish Demolition Detachment at Åland 1919

Krimkriget
Allmänt

Att redogöra för Krimkriget faller utanför ändamålet med denna Wiki.
Intressant att notera är dock:

 • första krig att bevakas av tidningskorrespondenter
 • första krig med kvinnliga sjuksköterskor (Florence Nightingale)
 • första krig under sekler där Frankrike och Storbritannien står på samma sida
 • ur svensk synpunkt
  • Oscar I:s strävande att dra in Sverige i kriget
  • Sverige utfärdade en neutralitetsförklaring; vissa hamnar var stängda för örlogsfartyg
   Gav dock engelsmännen förtroliga anvisningar om andra lämpliga hamnar att fritt använda
  • den brittiska flottan blockerade Ryssland i Östersjön
  • franska trupper landsteg på Åland och sprängde Bomarsunds fästning
 • Fredstraktaten i Paris
  • Ålandsservitutet; Ålandsöarna skulle inte få befästas
  • ”fritt skepp gör fritt gods”; rätten för neutrala fartyg att bedriva handel under krigstid
Kuriosa

Under kriget beviljade Londons banker lån åt den ryska Regeringen – man blandade inte ihop affärer och politik på den tiden.

Posthistoria

Brittisk och fransk

Post finns från de militära enheterna i Östersjön.

Svensk

Brev till Ryssland gick via Haparanda och Stettin.

Vinterkriget

Den 30 november 1939 anföll Sovjetunionen utan föregående krigsförklaring det lilla landet Finland. Förspelet till finska vinterkriget utgjordes av hur Hitlertyskland och Stalins Sovjet hade krossat Polen i september 1939 i ett brutalt fälttåg som var över på några veckor. Nu skulle Röda armén göra samma sak med Finland. Efter att Finland sagt nej till sovjetiska krav på finskt territorium inleddes det sovjetiska anfallet. Den sovjetiska övermakten var enorm.

SFK

I Sverige sattes en frivilligkår, Svenska Frivilligkåren (SFK), omfattande 12.000 man upp. SFK fick ansvar av ett eget frontavsnitt på Sallafronten, men många frivilliga tjänstgjorde även på andra platser som Vasa, Åbo och Pellinge.

SFK:s fältpost

SFK hade en egen Fältpost med täckadresser.

Försändelse från SFK Avd 11 (Kårstabskompaniet).

Läs mera i:

MPT Nr. 59/2006 Svenska Frivilliga i Finland under vinterkriget 1939-1940, Gunnar Zetterman

MPT Nr. 31/199  Fältposten i Svenska Frivilligkåren 1940, Fältpostmästare Axel Sandstedt (särtryck ur Postryttaren 1980)

Förteckningar över täckadresser

SFK
Marindetachementen
Ambulanser mm

Exempel på försändelser

F 19

Frivilligkåren hade en egen flygflottilj. Till en början kallades den för Lentorykmentti 5 (5. flygregementet, flygregemente motsvarar svensk flygflottilj), eftersom det fanns LentoR 1, 2 och 4 i det finska flygvapnet.

Fältpostförsändelse från Lento R5.

Senare bytte enheten namn till F19. Varför man valde nummer 19 har ingen kunnat ge en tillfredsställande förklaring till.

Notabelt är att det svenska flygvapnet aldrig använt F19. Vi har haft F1 i Västerås till F18 i Tullinge och sedan ett hopp till F20 i Uppsala och F21 i Luleå.

Litteratur:

En krönika om F19: den svenska frivilliga flygflottiljen i Finland under vinterkriget 1939-1940, Falk, Greger, Svensk flyghistorisk fören., 1988, 208s. LIBRIS-ID: 8212840

Brevbärarens mardröm

Kommentarer överflödiga!


Luftvärnet i Åbo

Åbo stad köpte 3 luftvärnsbatterier från Bofors. Dessa hade beställts av Siam men på grund av världsläget inte kunnats levererats. Finlandskommittén i Sverige beslöt då att ombesörja transporten till Åbo och rekrytera personal för bemanningen.

Brevkort från Åbo skickat efter den 23 mars (se adressförteckningen ovan).

Referenser

Literatur

 • Nilsson, Orvar,  Finlands sak blev min: minnen från krig och fred, ISBN 951-50-1290-2, 2002, 304 s.
 • Claëson, Sten (red.) Svenska frivilliga i Finland 1939-1944, ISBN 91-85266-46-9(inb.), 1989, 517 s.
 • Finlandsfrivilligas Minnesförening

Fortsättningskriget

Hangö

Svir