Fältpostnummer

Uppbyggnad

Fältpostnummer

Under beredskapen användes 5-siffriga Fältpostnummer som täckadresser. Det var ett hierarkiskt uppbyggt system.
I stort byggde systemet på att de två första siffrorna anger typ av förband, tredje siffran regemente, fjärde siffran bataljon och sista siffran kompaniet.

800 00 – 899 99 var tilldelat flyget.
900 00 -999 99 trupper mm ur Marinen (kustartilleriet). Denna nummerserie togs ur bruk den 1 november 1942 när Marinpostnummer infördes.

Tabell över fältpostnummer.

Adresslittera

Littera är latin och betyder bokstav. Enligt en bilaga till Allmän krigspostplan, skulle posten till de förband som fått littera O sändas till sorteringspostanstalten i Ånge. övriga förbands post med littera F skulle sändas till närmaste sorteringspostanstalt (vilken kunde vara Ånge).

I samma order upphävdes bruket av littera H. Under en kort tid använde kustartilleriets Marindetachement Ö och S littera KD i Stockholms skärgård.

Militärbrev avstämplade ”POSTANSTALTEN 1228 S” (Klockrike) den 14.11.43 och den 16.11.43 med ortsstämpeln KLOCKRIKE.

Det övre vänstra brevet har postalt behandlats rätt, men det undre i strid med säkerhetsbestämmelserna.
(Om avsändaradressen innehöll ett fält- eller marinpostnummer fick man inte använda en stämpel med ortsnamnet för då kunde spionen läggar pussel. Se även sidan för Postanstaltenstämplar).

När ny Allmän krigspostplan infördes i november 1942 upphörde bruket av littera, eftersom man ansåg att det kunde försena posten vid snabba omflyttningar av förband.

Fältpostnummer utan littera

Systemet med Fp-nummer var att man skulle hemlighålla förläggningsort. Undantag var Landstormsförband, Lokalförsvarsförband samt Gotlands försvarsområde. Dessa Fp-nummer skrevs i klartext, dvs med ortsangivelse.

Militär svarspost från Stockholm 21.12.40 till Fp 14512 Utö och Stockholm 10.10.42 till Fp 14508 Sandhamn. Dessa Fp-nummer skrev i klartext med ortangivelse då de tillhörde Stockholms Skärgårds lokalförsvarsförband.

Men även dessa brev försågs i bland felaktigt med littera, vilket vållade posten problem.

Förteckning

Teori kontra praktik

I teorin borde det däför vara enkelt att fastställa vilken enhet som haft vilken nummer.
I praktiken inte fullt så enkelt. Under kriget expanderade försvaret kraftigt; nya förband tillkom, andra byte nam eller reorganiserades. Tillfälliga nummer förekom osv.

Bara för att ta ett exempel: på Gotland hade Luftvärnet 5-siffriga Fältpostnummer fram till 1 november 1942. Sedan fick man 4-siffriga Marinpostnummer för att i slutet av kriget åter få 5-siffriga Fältpostnummer.

Upprättande 1937

Fältpostnumren upprättades 1937 som bilaga till den ALLMÄNNA KRIGSPOSTPLANen, och faställdes med vissa ändringar 1938. Dessa nummer användes vid mobiliseringen 1939.

Försök till sammanställning av fältpostnummer

Tabell över fältpostnummer.

Nummerregister

Nummerregister till Förteckning över ”Fältpost nr” från 1941.

Notera de handskrivna uppdateringarna. Det kom en strid ström av uppdateringar som skulle föras in med blyerts i nummerförteckningarna. Måste ha varit ett stort gissel för förbindelseofficerarna.
Exemplar nr 2 är tilldelat Kungl. Generalpoststyrelsen, Militärbyrån. (Dessa handlingar finns i dag på Riksarkivets filial ute i Arninge).

Krigsarkivet

Dessa handlingar finns idag i Krigsarkivet:
Försvarsstaben, Postavdelningen FI:1 Koncept och inkomna handlingar 1939.